Skip to main content
x

แบบฟอร์มการอุทธรณ์

รายการเอกสารประกอบการยื่นอุทธรณ์

     1.  หนังสืออุทธรณ์  จำนวน 1 ชุด
     2.  สำเนาหนังสืออุทธรณ์  จำนวน 1 ชุด
     3.  สำเนาคำสั่งลงโทษทางวินัย/ให้ออกจากราชการ  จำนวน 2 ชุด
     4.  สำเนาหลักฐานการรับทราบคำสั่งลงโทษ/ให้ออก (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
     5.  สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด