Skip to main content
x

โครงสร้าง

          พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน โดยเป็นกรรมการประจำ ทำงานเต็มเวลา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี โดยดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว และให้มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค.  ซึ่งที่มาของกรรมการ ก.พ.ค. มาจากกระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมาพิจารณาเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค.  โดยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. มีที่มาจากองค์กรฝ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นอิสระ เป็นกลาง มีความรู้และประสบการณ์สูง  อันเป็นหลักประกันว่าจะสามารถคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาทำหน้าที่กรรมการ ก.พ.ค. ได้
โครงสร้าง ก.พ.ค.

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.