Skip to main content
x

ก.พ.ค.

ก.พ.ค.

ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค.
คือคณะกรรมการที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม
รวมไปถึงการออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อสำคัญ

อุทธรณ์

แนะนำขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิอุทธรณ์เมื่อถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ

ร้องทุกข์

แนะนำขั้นตอนและวิธีการใช้สิทธิร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา

คำถามที่พบบ่อย

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

บทความ

รวมบทความน่าสนใจเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์

คำวินิจฉัย ก.พ.ค. ที่น่าสนใจ

รวมคำวินิจฉัย ก.พ.ค. ที่น่าสนใจเพื่อเป็นกรณีศึกษา
ในการอุทธรณ์และร้องทุกข์

ติดต่อสอบถาม

ช่องทางในการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

เนื้อหาล่าสุด