Skip to main content
x

 

การเสวนากำหนดทิศทางร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 

           เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.30 - 13.00 น. สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค.) ได้จัดการเสวนา เรื่อง การกำหนดทิศทางร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ณ ห้อง Tiny ในรูปแบบ Lunch Talk โดยมีนายวรวิทย์ สุขบุญ ประธาน ก.พ.ค. และกรรมการ ก.พ.ค. ได้ร่วมเสวนากับนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.ค. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารของสำนักงาน ก.พ.
           การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่าง ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย (กวฉ.) ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่ สพค. และที่ประชุม ก.พ.ค. ได้มีมติให้ ก.พ.ค. พบกับฝ่ายบริหารของสำนักงาน ก.พ. อย่างไม่เป็นทางการ ในการเสวนาพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้ได้หารือร่วมกันถึงโอกาสและแนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ระบบ และรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนภารกิจการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับการสนับสนุนเรื่องอัตรากำลัง เครื่องมือ และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1

 

2

 

3

 

4

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่