Skip to main content
x

ขอแสดงความยินดีกับ กวฉ. ท่านใหม่

 

                  ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 แต่งตั้งนายพัชระ ตั้งพานิชและนายปิลันธน์ กาทอง เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) ก.พ.ค. จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับนายพัชระตั้งพานิช และนายปิลันธน์ กาทอง และขอนำเสนอประวัติของ กวฉ. คนใหม่ทั้งสองท่าน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบ

 

pic 1
               
               นายพัชระ ตั้งพานิช เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2504 ปัจจุบันอายุ 62 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ - พลศึกษา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านการทำงาน ท่านเคยทำงานในตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งรองอธิบดีกรมพลศึกษา

 

pic 2
               
              นายปิลันธน์ กาทอง เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2515 ปัจจุบันอายุ 51 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษาบัณฑิตระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านเคยทำงานในตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักเลขานุการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
                ด้วยความสามารถที่ปรากฏ จึงเชื่อว่าท่านจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการพลเรือนต่อไป ยินดีต้อนรับ

 

pic 3

               

ประเภทเนื้อหา
วันที่