Skip to main content
x
 

ถูกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งโดยไม่เป็นธรรม (เรื่องแดงที่ 0040260)

 

ข้อเท็จจริง

             นาง พ. ผู้ร้องทุกข์ รับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวง ท. ได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. กรณีปลัดกระทรวง ท. ได้มีคำสั่งย้ายผู้ร้องทุกข์จากตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สลับกับนางสาว ส. ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โดยไม่เป็นธรรม
 

คำวินิจฉัย ก.พ.ค.

             ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีร้องทุกข์เรื่องนี้เป็นการย้ายผู้ร้องทุกข์จากตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภททั่วไปเช่นกัน จึงต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ที่กำหนดการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกัน กรณีย้ายในตำแหน่งประเภททั่วไปซึ่งเป็นการย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า การย้าย โอน หรือบรรจุกลับเข้ารับราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 ในระดับเดียวกัน และอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ให้ส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งได้โดยไม่ต้องคัดเลือก สำหรับการพิจารณาสับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างผู้ร้องทุกข์กับนางสาว ส. ปลัดกระทรวง ท. ได้มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองการขอย้ายฯ พิจารณาก่อนมีคำสั่ง ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าว อีกทั้งทั้งสองตำแหน่งเป็นตำแหน่งระดับชำนาญงานเช่นเดียวกัน ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทและระดับของตำแหน่ง ไม่กระทบต่อเงินเดือน และเป็นการย้ายภายในหน่วยงานเดียวกัน ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการเลื่อนขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงไม่กระทบต่อความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการของผู้ร้องทุกข์แต่ประการใด ดังนั้น การที่ปลัดกระทรวง ท. มีคำสั่งย้ายผู้ร้องทุกข์จากตำแหน่งเจ้าพนังานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
 

รุปผล

               คำร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น วินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์ 

 

วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.