Skip to main content
x

 

การติดต่อ ก.พ.ค. แบบ New Normal

 

          สืบเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้กลับมาแพร่ระบาดและทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้รัฐบาลได้มีการประกาศใช้นโยบาย New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมจึงได้มีการจัดให้มีช่องทางการติดต่อและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอันอาจเกิดจากการเข้ามาติดต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ดังวิธีต่อไปนี้

 

-

         

          การยื่นอุทธรณ์ / ร้องทุกข์ ต่อ ก.พ.ค. นั้น “ไม่จำเป็นเดินทางต้องมาด้วยตัวเอง” โดยผู้อุทธรณ์/ร้องทุกข์ สามารถส่งเรื่องอุทธรณ์/ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงาน กพ. หรือหากมีเหตุจำเป็นที่ต้องมายิ่นอุทธรณ์/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ให้ยื่นที่กลุ่มงานสารบรรณ อาคารสำนักงาน ก.พ. (อาคารใหม่) ชั้น 2

 

-

  

        ข้อควรปฏิบัติเมื่อมาติดต่อราชการ โดยเมื่อผู้อุทธรณ์/ร้องทุกข์จะเข้ามาติดต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

 

-

   

       วิธีการติดต่อ ก.พ.ค. ผ่านช่องทางอื่น สามารถติดต่อได้ 3 รูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วย ช่องทางเว็บไซต์ ช่องทางโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

 

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.