Skip to main content
x

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย การดำเนินการทางวินัย และการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสำนักงาน ก.พ.

 

          เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย การดำเนินการทางวินัย และการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสำนักงาน ก.พ. (สามสำนักด้านกฎหมาย) ในหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเส้นทางก้าวหน้า (career path) เพื่อรองรับภารกิจในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจของสำนักงาน ก.พ. ในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเส้นทางก้าวหน้า (Career Path) ของเจ้าหน้าที่อีกด้วย
 
        ในการนี้ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ. มาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและยังได้รับเกียรติจากนางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านรองเลขาธิการ ก.พ. และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย
 
1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

8

 

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่