Skip to main content
x

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนกรรมการวินิจฉัย (กวฉ.) พ.ศ. 2562

 

        ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนในตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นั้น  
        บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน ในตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 ดังมีรายชื่อตามประกาศ ก.พ.ค. แนบท้ายนี้ ซึ่งขอให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจัดส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณ์หรือผลงานด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. พร้อมทั้งแนบเอกสารตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้

 

-  ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนฯ
ใบปะหน้าสรุปย่อสาระสำคัญของประสบการณ์หรือผลงาน    PDF    WORD
สรุปย่อสาระสำคัญของประสบการณ์หรือผลงาน    PDF    WORD
 
ประเภทเนื้อหา
วันที่