Skip to main content
x

 

ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทั้งที่ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่นแล้ว  

 

เรื่องดำที่  6120032  เรื่องแดงที่  0047261
ผลคำวินิจฉัย  ยกคำร้องทุกข์
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
          1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
          2.  กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
          3.  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
 
          การที่ผู้ถูกสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมีฐานะเป็นข้าราชการระดับสูงของหน่วยงาน  แม้ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่น  แต่ก็ยังคงสังกัดส่วนราชการต้นสังกัดเดิม  กรณีจึงย่อมมีผลทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสอบสวนเกิดความเกรงใจหรือวิตกกังวลอันอาจทำให้การสอบสวนไม่ได้ข้อเท็จจริงตามที่ต้องการ  จึงเข้าลักษณะเป็นเหตุว่าหากให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ  เมื่อการสอบสวนเรื่องดังกล่าวจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  ผู้บังคับบัญชาจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนได้
 

ข้อเท็จจริง

          สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบพบความผิดปกติของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของส่วนราชการระดับกรมแห่งหนึ่ง  กระทรวงต้นสังกัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งผลการตรวจสอบน่าเชื่อว่ามีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จโดยจัดทำเอกสารปลอมโดยข้าราชการในหน่วยงานแห่งนั้น  รวมทั้งเห็นว่าอาจเกี่ยวพันกับผู้ร้องทุกข์ซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงต้นสังกัดและข้าราชการอื่นในวงกว้าง  กระทรวงต้นสังกัดจึงดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  และระหว่างนั้นได้มีคำสั่งย้ายผู้ร้องทุกข์ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานสังกัดอื่นโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม  ต่อมาผลการสืบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ร้องทุกข์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ร้องทุกข์และพวก  นอกจากนี้ กระทรวงต้นสังกัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงานของหน่วยงานเป็นอย่างมาก  หากจะให้ผู้ร้องทุกข์อยู่ในราชการต่อไปจะเกิดความเสียหาย  และเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะมีพยานบุคคลและเอกสารจำนวนมาก  จึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ออกจากราชการไว้ก่อน  แต่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าตนเองได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานสังกัดอื่นแล้ว  จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัด  ดังนั้น การที่ผู้ร้องทุกข์ยังอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปจึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานของหน่วยงานต้นสังกัดหรือราชการแต่อย่างใด  นอกจากนี้ กรณีที่ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาจำนวนมาก  ทั้งข้อกล่าวหาในเรื่องนี้ก็ไม่ได้กล่าวหาถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและยังไม่ได้ปรากฏชัดแจ้งว่าผู้ร้องทุกข์เป็นตัวการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกระทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา  การออกคำสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ออกจากราชการไว้ก่อนจึงไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ผู้ร้องทุกข์จึงได้มาร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อ ก.พ.ค.
 

คำวินิจฉัย

          ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า  การสอบสวนและการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้มีผู้ถูกกล่าวหาประมาณ 300 ราย อันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานจึงจะแล้วเสร็จ  การที่ผู้ร้องทุกข์มีฐานะเป็นข้าราชการระดับสูงของหน่วยงาน  แม้ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงานอื่น  แต่ก็ยังคงสังกัดส่วนราชการต้นสังกัดเดิม  จึงย่อมมีผลทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสอบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานบุคคลเกิดความเกรงใจหรือวิตกกังวล อันอาจทำให้การสอบสวนไม่ได้ข้อเท็จจริงตามที่ต้องการ  ประกอบกับเรื่องนี้สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจติดตามเรื่องนี้ตลอดมา  จึงเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อถือและศรัทธาต่อการดำเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด  หากผู้ร้องทุกข์ยังคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานต้นสังกัดและระบบราชการได้  ดังนั้น การที่กระทรวงต้นสังกัดมีคำสั่งให้ผู้ร้องทุกข์ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  จึงเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องแล้ว  คำร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น  ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์
 
วันที่