Skip to main content
x

 

ร้องทุกข์กรณีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

 

เรื่องดำที่    5920100   เรื่องแดงที่   0007261
ผลคำวินิจฉัย   ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  2. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
  3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

 

                   การที่ผู้บังคับบัญชาดำเนินการยกเลิกคำสั่งที่แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น อันเป็นการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. นั้น บุคคลซึ่งถูกยกเลิกการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งดังกล่าว ไม่สามารถยื่นร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ได้อีก เนื่องจากถือเป็นการร้องทุกข์ในเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ได้เคยมีการร้องทุกข์และ ก.พ.ค. ได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดไปแล้ว


ข้อเท็จจริง

                   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ประกาศให้ผู้ร้องทุกข์ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ต่อมา นางสาว ส. ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกคนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ ได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งจังหวัด ที่ 1194/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เลื่อนผู้ร้องทุกข์ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ต่อมา ก.พ.ค. ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของนางสาว ส. แล้วเห็นว่าการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ดังกล่าว เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในกระบวนการอันเป็นสาระสำคัญ ร้องทุกข์ฟังขึ้น จึงมีคำวินิจฉัยให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ – ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เฉพาะตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยให้ดำเนินการคัดเลือกใหม่ให้ถูกต้อง ต่อมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และต่อมาได้มีคำสั่งจังหวัด ที่ 3285/2559ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 ยกเลิกคำสั่งจังหวัด ที่ 1194/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่เลื่อนผู้ร้องทุกข์ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ซึ่งผู้ร้องทุกข์เห็นว่าการยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

 

คำวินิจฉัย

                ก.พ.ค. โดยเสียงข้างมากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งจังหวัด ที่ 3285/2559 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 ยกเลิกคำสั่งจังหวัด ที่ 1194/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เรื่องเลื่อนผู้ร้องทุกข์ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) เป็นคำสั่งซึ่งได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. เรื่องแดงที่ 0004259 อันถือเป็นที่สุดในการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในหน่วยงานทางปกครองแล้ว กรณีจึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของ ก.พ.ค. ตามมาตรา 122 และมาตรา 123 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 42 กำหนดว่า “ห้ามมิให้รับคำร้องทุกข์ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณา ... (5) เป็นเรื่องที่ได้เคยมีการร้องทุกข์และได้มีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ...” จึงวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์นี้ไว้พิจารณา และให้จำหน่ายออกจากสารบบ

 

วันที่