Skip to main content
x

 

สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

 

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี  สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.ค. ได้จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและด้านการบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล และนิติกร จำนวน 46 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์  รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
          การจัดอบรมในภาคเช้าเป็นการรับฟังชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์และปัญหาอุปสรรคที่พบจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ จากนางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์ นิติกรเชี่ยวชาญ และนางจารุวรรณ คุณธรณ์ นิติกรเชี่ยวชาญ  ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์  ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นอันทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน  และสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนากระบวนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงสาธารณสุขยิ่งขึ้น 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.