Skip to main content
x

 

ผิด...ที่ไว้ใจToT

 

           “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอเรื่องราวของผู้อุทธรณ์รายหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ เพราะเหตุที่ไว้ใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จนทำให้ผู้อุทธรณ์ต้องถูกลงโทษทางวินัยไปด้วย และได้มายื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.
           เรื่องราวของผู้อุทธรณ์รายนี้ เกิดจากส่วนราชการได้ตรวจสอบพบการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนรายนายชายซึ่งขอมีบัตรกรณีบัตรหาย โดยมีชื่อของผู้อุทธรณ์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติให้ทำบัตร  จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนายชายเป็นการกระทำของนางสาวสวยซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  โดยขณะเกิดเหตุผู้อุทธรณ์ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองพร้อมรหัส (password) การเข้าโปรแกรมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในคอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้องปกปิดเป็นความลับให้กับนางสาวสวย และไม่ได้เก็บบัตรประจำตัวประชาชนกลับคืนก่อนออกไปรับประทานอาหารกลางวันนอกที่ทำการปกครองอำเภอ เป็นเหตุให้นางสาวสวยนำ password ไปใช้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนายชายโดยมิชอบ  กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการทางวินัย และมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 เป็นเวลา 1 เดือน แก่ผู้อุทธรณ์
           กรณีนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่นางสาวสวยออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบ เกิดจากการที่ผู้อุทธรณ์เปิดเผย password ให้ผู้อื่นทราบ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2538 และหนังสือกรมการปกครองที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการที่ผู้อุทธรณ์มิได้เก็บบัตรประจำตัวประชาชนของตนคืนจากนางสาวสวยก่อนออกไปทานข้าวกลางวันนอกที่ทำการ นั้น  เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายฯ และฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามที่ถูกลงโทษแล้ว  ก.พ.ค. จึงยกอุทธรณ์
          เรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ว่า การไว้ใจให้ผู้อื่นได้ทราบรหัสข้อมูลหรือรหัสข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตัวตนแล้ว  อาจนำภัยมาสู่ตนเองได้  ยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องมือทันสมัยต่างๆ  ที่ต้องใช้รหัสเหล่านี้  ยิ่งจำเป็นต้องเก็บรักษาเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ต้องการแสวงหาประโยชน์นำรหัสข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ อันจะนำมาซึ่งความเสียหายสู่ตนเองได้ในรูปแบบต่างๆ นะขอบอก...
 
ผู้เขียน : สุนันทา กว้างทุ่ง
(ตีพิมพ์ในจุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562)

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่