Skip to main content
x

การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน

1.  การอุทธรณ์แทน
      บุคคลต่อไปนี้อุทธรณ์แทนผู้มีสิทธิอุทธรณ์ได้
         1.1  ทายาท  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์  ทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดของผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์แทนได้
               ในกรณีที่มีทายาทหลายคน  หรือทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  หากทายาทเหล่านั้นประสงค์จะอุทธรณ์แทน  ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยความสามารถ มาเทียบเพื่อการใช้บังคับแล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 
         1.2  ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะมอบหมายให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ทำการอุทธรณ์แทนได้ด้วยเหตุจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                 (1)  เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตนเองได้
                 (2)  อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ทันเวลาที่กำหนด  
                 (3)  มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่ ก.พ.ค. หรือองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นสมควร
2.  การดำเนินกระบวนพิจารณาแทน
      ผู้อุทธรณ์อาจมอบหมายให้ทนายความ หรือบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นผู้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในกระบวนการอุทธรณ์แทนผู้มีสิทธิอุทธรณ์ก็ได้  แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อน  และในการชี้แจงหรือให้ถ้อยคำต่อองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์หรือต่อกรรมการเจ้าของสำนวน  คู่กรณีมีสิทธินำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาฟังการพิจารณาได้
      อนึ่ง การมอบหมายให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ และผู้รับมอบ ถ้าผู้มอบไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหรือแกงไดโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน  และให้มีหลักฐานแสดงตัวผู้ได้รับมอบหมายด้วย

 

File : การอุทธรณ์แทนและการดำเนินกระบวนพิจารณาแทน (PDF)