Skip to main content
x

การถอนอุทธรณ์

                    อุทธรณ์ที่ได้ยื่นไว้แล้ว  ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ในเวลาใด ๆ ก่อนที่องค์คณะวินิจฉัยมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นก็ได้  และเมื่อมีการถอนอุทธรณ์แล้ว  ให้องค์คณะวินิจฉัยอนุญาตและสั่งจำหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบ
                    การถอนอุทธรณ์มี 2 วิธี คือ
                           (1)  ขอถอนอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
                           (2)  ขอถอนอุทธรณ์ด้วยวาจาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย  โดยให้องค์คณะวินิจฉัยบันทึกไว้และให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

File : การถอนอุทธรณ์ (PDF)

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.