Skip to main content
x

กรณีผู้อุทธรณ์ออกจากราชการหรือถึงแก่ความตายระหว่างพิจารณา

        การที่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย  ไม่เป็นเหตุให้ยุติการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
        กรณีผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้นั้นจะมีคำขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอเข้ามา โดยมีคำขอเข้ามาเอง หรือโดยองค์คณะวินิจฉัยเรียกเข้ามา เนื่องจากคู่กรณีในอุทธรณ์มีคำขอ  ซึ่งการยื่นคำขอเข้ามาแทนที่ผู้อุทธรณ์  ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อองค์คณะวินิจฉัยภายใน 90 วันนับแต่วันที่ผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตาย  ถ้าไม่มีคำขอภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  องค์คณะวินิจฉัยจะมีคำสั่งจำหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบก็ได้
 

File : กรณีผู้อุทธรณ์ออกจากราชการหรือถึงแก่ความตายระหว่างพิจารณา (PDF)

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.