Skip to main content
x

แบบฟอร์มการร้องทุกข์

รายการเอกสารประกอบการยื่นร้องทุกข์

     1.  หนังสือร้องทุกข์  จำนวน 1 ชุด
     2.  สำเนาหนังสือร้องทุกข์  จำนวน 1 ชุด
     3.  สำเนาเอกสารที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
     4.  สำเนาหลักฐานการรับทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
     5.  สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด