Skip to main content
x

 

ขอแสดงความยินดีกับ กวฉ. ท่านใหม่

 

som1

 

 

           ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งนายสมพล กาญจนโสภณ  ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)  ก.พ.ค. จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับนายสมพล กาญจนโสภณ  และขอนำเสนอประวัติของนายสมพล กาญจนโสภณ  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ
          นายสมพล กาญจนโสภณ   เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2502  ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
          ในด้านการทำงาน  ท่านเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 4  และตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8
          ด้วยความรู้ความสามารถที่ปรากฏ จึงเชื่อว่าท่านจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการพลเรือนต่อไป “ยินดีต้อนรับ”
 
som2

 

 

som3

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.