Skip to main content
x
 

การต้อนรับ ก.พ.ค. ชุดใหม่

 
                       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สํานักงาน ก.พ. โดยร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ รองเลขาธิการ ก.พ. นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. กรรมการวินิจฉัย (กวฉ.) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ชุดใหม่ ประกอบด้วย นายวรวิทย์ สุขบุญ ประธาน ก.พ.ค. นายสมฤทธิ ไชยวงค์ นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์ นายภาณุ สังขะวร นายสุรพันธ์ บุรานนท์ นายอติโชค ผลดี และนายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ กรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งได้เข้าปฏิบัติงานวันแรกภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ในโอกาสนี้ ประธาน ก.พ.ค. ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับสำนักงาน ก.พ. ในการขับเคลื่อนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดย ก.พ.ค.ชุดนี้มีความมุ่งมั่นและอาสาที่จะช่วยขจัดเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอให้ กวฉ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้ความมุ่งมั่นดังกล่าวประสบผลสำเร็จในอนาคตอันใกล้  จากนั้น ก.พ.ค. ชุดใหม่ได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพศรัทธาของสำนักงาน ก.พ. เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานต่อไป    

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่