Skip to main content
x
 

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 

          เนื่องจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ชุดเดิมได้พ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จึงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์ นายภาณุ สังขะวร นายสุรพันธ์ บุรานนท์ นายวรวิทย์ สุขบุญ นายอติโชค ผลดี และนายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ประชุมและคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยที่ประชุมได้เลือกนายวรวิทย์ สุขบุญ เป็นประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และได้มีการนำความกราบบังคับทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
          บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลจำนวน 7 ราย เป็นประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 มีนาคม 2566 ดังนี้
1. นายวรวิทย์ สุขบุญ เป็นประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
2. นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ เป็นกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
3. นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์ เป็นกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
4. นายภาณุ สังขะวร เป็นกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
5. นายสุรพันธ์ บุรานนท์ เป็นกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
6. นายอติโชค ผลดี เป็นกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
7. นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ เป็นกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
12
ประเภทเนื้อหา
วันที่