Skip to main content
x

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่าง ก.พ.ค. กวฉ. ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่ สพค. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 

               เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้นำกรรมการวินิจฉัย ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่ สพค. ไปดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่าง ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่ สพค. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี และสถานีวิจัยประมงศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และร่วมกันกำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
1

 

2

 

3
               
              การสัมมนาในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้ร่วมสัมมนาได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง จังหวัดชลบุรี โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าของสถานีวิจัยฯ พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปูม้าไข่นอกกระดอง กระบวนการเพาะพันธุ์ปูม้า และร่วมกันปล่อยลูกปูม้าระยะแรกฟัก ลูกปูม้าระยะเล็กและแม่ปูม้ากลับคืนสู่ทะเลบริเวณชายทะเล เพื่อเป็นการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทยให้อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน
4

 

5
               ในช่วงบ่ายของวันแรก ผู้ร่วมสัมมนาได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์/ร้องทุกข์ และปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับวิธีพิจารณาซึ่งทำให้รูปแบบในการดำเนินกระบวนพิจารณาแตกต่างกันไปในแต่ละองค์คณะ รูปแบบการจัดทำคำวินิจฉัยแตกต่างกัน ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำสำนวนของนิติกรและกวฉ. ไม่ชัดเจนและมีความแตกต่างกัน อันเป็นผลให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์มีความล่าช้า

 

6
              
7

 

7
                 
                 การสัมมนาในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ร่วมสัมมนาได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์/ร้องทุกข์ และพัฒนาระบบพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างให้การปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัย และ เจ้าหน้าที่ สพค. เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนมากขึ้น

 

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่