Skip to main content
x

 

ได้รับมอบหมายงานที่ไม่ชอบ จะทิ้งงานไปเลยไม่ได้

 

เรื่องดำที่  6110229  เรื่องแดงที่ 0107162
ผลคำวินิจฉัย  ยกอุทธรณ์
การดำเนินการทางวินัย  ต้นสังกัดดำเนินการเอง
         ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย การที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ไม่ถนัดหรือไม่มีประสบการณ์ ก็ไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อไม่มาปฏิบัติหน้าที่ได้ หากไม่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ก็จะเป็นความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ
 

ข้อเท็จจริง

         ผู้อุทธรณ์ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานความมั่นคงและงานอำนวยความเป็นธรรมต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าสิบปี ต่อมาผู้อุทธรณ์ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ในอีกอำเภอหนึ่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและบัตร หลังจากนั้นผู้อุทธรณ์ก็ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมติ อ.ก.พ. จังหวัด จึงสั่งลงโทษปลดผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และรายงานการลงโทษไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาแล้วมีมติเพิ่มโทษเป็นไล่ผู้อุทธรณ์ออกจากราชการ เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ลงโทษผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ว่าให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้อุทธรณ์เป็นไล่ออกจากราชการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว
ผู้อุทธรณ์เห็นว่าคำสั่งลงโทษดังกล่าวไม่เป็นธรรม การที่ผู้อุทธรณ์ขาดราชการนั้น เกิดจากความกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งผู้อุทธรณ์ไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในฝ่ายงานทะเบียนและบัตรมาก่อน จึงเกรงว่าอาจเกิดปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติอันอาจทำให้ราชการได้รับความเสียหายและตัวผู้อุทธรณ์ก็อาจมีความผิดได้ โดยเฉพาะหากมีกรณีที่กลุ่มบุคคลพยายามทำการสวมสิทธิเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน ที่ต้องมีการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอันละเอียดอ่อน การจะให้ผู้อุทธรณ์มาปฏิบัติงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในขณะอายุใกล้จะ 50 ปี เห็นว่าไม่เป็นผลดีต่อราชการ จึงอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.
 

คำวินิจฉัย

         ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์รับราชการมาเป็นเวลานาน ไม่ใช่ข้าราชการบรรจุใหม่ ย่อมเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานราชการ และเข้าใจกฎ ระเบียบของทางราชการเป็นอย่างดี การที่ผู้อุทธรณ์ขาดราชการโดยอ้างว่าเกิดจากความกดดันในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติงานในฝ่ายทะเบียนและบัตร ซึ่งผู้อุทธรณ์ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาก่อนนั้น ไม่ใช่เหตุผลอันสมควรที่จะนำมากล่าวอ้างเพื่อไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

 

วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.