Skip to main content
x

 

การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค.

 
             เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ค. ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. ให้กับผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. เจ้าหน้าที่สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักมาตรฐานวินัย และสำนักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง  โดยในช่วงเช้าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายผ่านการจัดบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการจัดทำความเห็นเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์/ร้องทุกข์ ไว้พิจารณา” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวชิร สงบพันธ์ ประธาน ก.พ.ค. มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ และให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบันทึกเบื้องต้น รวมทั้งได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องนี้

 

1

 

2
 
            ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายแนวทางการจัดทำความเห็นเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์/ร้องทุกข์ ไว้พิจารณา  ซึ่งนำโดยนางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม และนางจารุวรรณ คุณธรณ์ นิติกรเชี่ยวชาญ  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ อันทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน  ซึ่งสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมจะได้นำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับพัฒนากระบวนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

3

 

4
 
            การจัดอบรมในครั้งนี้มีผลเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ปรับใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. ต่อไป

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.