Skip to main content
x

 

ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. ใช้สิทธิร้องทุกข์ไม่ได้

 
เรื่องดำที่ 6220074    เรื่องแดงที่ 0028362
ผลคำวินิจฉัย ไม่รับไว้พิจารณา
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
          1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
          2. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
 
         การร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้น เหตุแห่งทุกข์จะต้องเกิดจากผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ ดังนั้น การที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับหนังสือตอบข้อหารือที่ลงนามโดยเลขาธิการ ก.พ. จึงเป็นกรณีที่เหตุแห่งทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ จึงไม่สามารถร้องทุกข์ได้
 

ข้อเท็จจริง

         ผู้ร้องทุกข์เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ช่วยราชการที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ร้องทุกข์จึงได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือว่าสามารถนำบัญชีการสอบคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้มีรายชื่อสอบได้มาดำเนินการย้ายกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นเพื่อมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้หรือไม่ ต่อมาสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวกับผู้ร้องทุกข์ว่า กรณีสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นกรณีที่ ก.พ. อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราว ส่วนราชการไม่อาจนำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมาดำเนินการ เพื่อย้ายหรือโอนตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ได้
ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า การตอบข้อหารือดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด จึงได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

 

คำวินิจฉัย

         ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การตอบข้อหารือดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. และเลขาธิการ ก.พ. มิใช่ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายของผู้ร้องทุกข์ กรณีนี้เหตุแห่งทุกข์จึงมิได้เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตนของผู้บังคับบัญชา ผู้ร้องทุกข์จึงไม่มีสิทธิร้องทุกข์ ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 7 วรรคหนึ่งของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551  ก.พ.ค. จึงมีมติไม่รับคำร้องทุกข์ไว้พิจารณา

 

วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.