Skip to main content
x

 

ไม่เห็นด้วยกับผลการดำเนินการทางวินัยของผู้อื่น ร้องทุกข์ไม่ได้

 
เรื่องดำที่  6220052  เรื่องแดงที่  0060262
ผลคำวินิจฉัย ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  2. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 255
                   
                    การที่ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ นั้น เป็นการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา มิใช่เป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจึงไม่อาจร้องทุกข์ได้
 

ข้อเท็จจริง

                    ผู้ร้องทุกข์ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในส่วนราชการระดับกรมแห่งหนึ่ง เห็นว่าการที่อธิบดีมีคำสั่งให้ข้าราชการผู้หนึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสือถึงอธิบดีขอให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ซึ่งอธิบดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ร้องทุกข์จึงได้ร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงว่าอธิบดีกระทำผิดวินัย ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งของอธิบดีชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าอธิบดีกระทำความผิดทางวินัย สั่งยุติเรื่อง ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าคำสั่งของปลัดกระทรวงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
 

คำวินิจฉัย

                    ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องทุกข์ได้ร้องเรียนว่าอธิบดีกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งการที่ปลัดกระทรวงในฐานะผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ เป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มิใช่กรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ร้องทุกข์ อันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้ ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ 7 ของ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.พ.ค. ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา และสั่งจำหน่ายเรื่องร้องทุกข์ออกจากสารบบ

 

วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.