Skip to main content
x

 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจ ก.พ.ค.

 

 

             เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค.)  สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ค. ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. โดยเพิ่มพูนความรู้ให้กับ ก.พ.ค. ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่ สพค. ผ่านการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

1

 

2

 

 

             การศึกษาดูงานดังกล่าว ในช่วงแรกได้มีการรับฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติตามกระบวนการออกโฉนดที่ดิน และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาที่พบ รวมทั้งได้ร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ซึ่งทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป
 

 

3

 

4

 

          ต่อจากนั้น ก.พ.ค. ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่ สพค. ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนงานทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ห้องสารบบ และห้องระวางแผนที่ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษากระบวนการการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินและการดำเนินการเกี่ยวกับระวางและหลักฐานแผนที่ รวมทั้งรับทราบสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข เพื่อจะนำมาปรับใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยสำนวนอุทธรณ์ที่มีลักษณะการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าวต่อไป

 

7

 

8

 

               การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำมาปรับใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. ต่อไป         

 

6

 

10

 

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.