Skip to main content
x

 

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการ ก.พ.ค. ท่านใหม่  "นายบรรยาย  นาคยศ"

 

img

 

          เนื่องในโอกาสที่นายบรรยาย  นาศยศ  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ กรรมการ ก.พ.ค. ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 แทนตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ที่ว่างลง  ก.พ.ค. จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรยาย  นาคยศ  กรรมการ ก.พ.ค. คนใหม่ และขอนำเสนอประวัติของนายบรรยาย นาคยศ  เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ
          นายบรรยาย  นาคยศ  เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2502  ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ในด้านการทำงาน  ท่านเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์  สำนักงานศาลปกครอง  ตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง และตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
          ด้วยความรู้ความสามารถที่ปรากฏ จึงเชื่อว่าท่านจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการพลเรือนต่อไป “ยินดีต้อนรับ”

 

prakad

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่