Skip to main content
x

 

ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยฯ (กวฉ.)

 

       ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) และได้มีการดำเนินการคัดเลือกในช่วงที่ผ่านมา นั้น  บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กวฉ. ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบนี้

       -  ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

  

ประเภทเนื้อหา
วันที่