Skip to main content
x

 

หากเป็นการกระทำโดยเจตนาแล้วก็จะไม่ใช่การกระทำโดยประมาท

 

เรื่องดำที่  6010178 , 6010182  เรื่องแดงที่ 0031162 , 0032162
ผลคำวินิจฉัย  อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น (ผู้อุทธรณ์ที่ 1) , อุทธรณ์ฟังขึ้น ให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษ (ผู้อุทธรณ์ที่ 2)
การดำเนินการทางวินัย ต้นสังกัดดำเนินการ

 

               การกระทำโดยเจตนา คือ การกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำ และในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น ส่วนการกระทำโดยประมาท นั้น ผู้กระทำจะต้องไม่มีเจตนาใด ๆ เลย แต่ได้กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ดังนั้นหากข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการที่ผู้กระทำได้กระทำโดยเจตนาหรือโดยจงใจ การกระทำนั้นย่อมไม่ใช่การกระทำโดยประมาทเลินเล่อ

 

ข้อเท็จจริง

               ในปีงบประมาณ 2554-2555 ผู้อุทธรณ์ที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ในโรงพยาบาลของจังหวัดแห่งหนึ่ง ได้จัดทำรายงานและลงนามในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุในหนังสือเสนอขอซื้อเครื่องกรองน้ำยี่ห้ออีสปริง โดยวิธีตกลงราคาต่อผู้อำนวยการของโรงพยาบาล จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 3 ชุด ๆ ละ 33,330 บาท และเครื่องกรองอากาศยี่ห้อแอทโมสเฟียร์  โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 27 ครั้ง ครั้งละ 2 ชุด ๆ ละ 49,340 บาท ส่วนผู้อุทธรณ์ที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ลงนามในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อเครื่องกรองอากาศยี่ห้อแอทโมสเฟียร์  จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชุด ๆ ละ 49,340 บาท ส่วนครั้งที่ 4 ผู้อุทธรณ์ที่ 2 ได้มีบันทึกถึงหัวหน้างานพัสดุและรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอให้ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศ เนื่องจากเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการจัดซื้อมาแล้ว ผู้อำนวยการพิจารณาแล้วเห็นด้วยที่ให้ยกเลิกการจัดซื้อ หลังจากนั้นโรงพยาบาลก็ไม่มีการขอซื้อเครื่องกรองอากาศอีกเลย ทั้งนี้ ในการจัดซื้อดังกล่าวเป็นการจัดซื้อโดยใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลและเป็นการสั่งซื้อจากนาย น. ผู้เสนอขายรายเดียวกันนี้ทุกครั้ง
               ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้มีการดำเนินการทางวินัยกับผู้อุทธรณ์ทั้งสอง กรณีตรวจสอบพบว่าการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำยี่ห้ออีสปริง และเครื่องกรองอากาศยี่ห้อแอทโมสเฟียร์ เป็นการแบ่งซื้อเพื่อลดวงเงินที่จะซื้อในครั้งเดียวกัน เพื่อให้สามารถซื้อได้โดยวิธีตกลงราคาจากผู้ประกอบการรายเดียวกัน ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้อุทธรณ์ ผลการสอบสวนเห็นว่า ไม่ปรากฏหลักฐานว่านาย น. ผู้เสนอขายสมคบกับผู้อุทธรณ์ทั้งสองโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หรือผู้อุทธรณ์ทั้ง 2 แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นแต่อย่างใด แต่เกิดจากการที่ผู้อุทธรณ์ที่ 1 และผู้อุทธรณ์ที่ 2 ประมาทเลินเล่อ ขาดความระมัดระวังรอบคอบ ทำให้การจัดซื้อเครื่องกรองน้ำยี่ห้ออีสปริง และเครื่องกรองอากาศยี่ห้อแอทโมสเฟียร์ มีลักษณะเป็นการแบ่งซื้อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการ และฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 82 (2) (3) และมาตรา 83 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือนผู้อุทธรณ์ที่ 1 ในอัตราร้อยละ 2 เป็นเวลา 1 เดือน และลงโทษภาคทัณฑ์ผู้อุทธรณ์ที่ 2 ผู้บังคับพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคณะกรรมการสอบสวนจึงสั่งลงโทษตามความเห็นดังกล่าว

 

คำวินิจฉัย

               ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้อุทธรณ์ที่ 1 ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้างานพัสดุมาก่อน ย่อมต้องทราบและมีประสบการณ์ในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 รวมถึงทราบแนวทางการใช้เงินบำรุงว่าจะต้องมีการสำรวจความต้องการของแต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาลแล้วจัดทำแผนการใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลก่อน หลังจากนั้นจะต้องจัดซื้อตามแผนการใช้เงินบำรุงของแต่ละปี ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองอากาศในครั้งนี้ เป็นการใช้งบประมาณจากเงินบำรุงของโรงพยาบาล และไม่ใช่กรณีเร่งด่วน การที่ปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบ โดยดำเนินการซื้อเครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองอากาศด้วยการลดวงเงินที่จะซื้อในครั้งเดียวกันให้มีราคาเหลือครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อให้สามารถจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคาได้ เป็นการทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เนื่องจากไม่มีการแข่งขันในการเสนอราคาจากผู้ขายรายอื่น พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำที่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกอบกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังว่า การกระทำของผู้อุทธรณ์ที่ 1  เป็นความผิดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ข้อ 37 กรณีแบ่งแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้อุทธรณ์ที่ 1 จึงเป็นการกระทำที่เจตนาจะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการ ตามมาตรา 82 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มิใช่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ที่จะถือเป็นความผิดวินัยฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 83 (4) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้อุทธรณ์ ที่ 1 ในอัตราร้อยละ 2 เป็นเวลา 1 เดือน ชอบด้วยกฎหมายและระดับโทษเหมาะสมแก่กรณีกระทำผิดแล้ว ก.พ.ค. จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์โดยให้ยกเลิกความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
               สำหรับผู้อุทธรณ์ที่ 2 ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้อุทธรณ์ที่ 2 เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งทั้ง 3 ครั้งถูกเสนอมาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน และเสนอมาไม่พร้อมกัน อีกทั้งยังเป็นการเสนอจากผู้อุทธรณ์ที่ 1 ที่เสนอขึ้นมาตามสายงาน ประกอบกับผู้อุทธรณ์ที่ 2 ไปช่วยราชการที่อื่นมาก่อนหน้านี้ จึงไม่ทราบว่าเคยมีการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศมาแล้วหลายครั้ง แต่ภายหลังจากที่ผู้อุทธรณ์ที่ 2 อนุมัติซื้อเครื่องกรองอากาศมาแล้ว 3 ครั้ง ในครั้งที่ 4 ผู้อุทธรณ์ที่ 2 ได้ทักท้วงพร้อมรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อยับยั้งการจัดซื้อดังกล่าว จึงน่าเชื่อได้ว่าในการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศจำนวน 3 ครั้ง ผู้อุทธรณ์ที่ 2 มิได้มีเจตนาที่จะจัดซื้อโดยแบ่งวงเงินหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้มีการแบ่งซื้อ อันถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ประกอบกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังว่า การกระทำของผู้อุทธรณ์ที่ 2  ไม่เข้าลักษณะแบ่งซื้อ จึงให้ยุติเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังกับผู้อุทธรณ์ที่ 2 ดังนั้น อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ที่ 2 จึงฟังขึ้น ก.พ.ค. จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

 

วันที่