Skip to main content
x

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่าง ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.

 

       เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา  นายวชิร สงบพันธ์ ประธาน ก.พ.ค. ได้นำกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ไปดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยเฉพาะการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

 

1

 

       การสัมมนาในวันแรก ได้รับเกียรติจากนายอุดมพร ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้ และคณะ มาบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และการแก้ไขปัญหาที่ดิน” โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ ตลอดจนรับทราบขั้นตอนการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับกรมที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิหรือโฉนดที่ดิน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  นอกจากนี้ ยังได้พาคณะผู้ร่วมสัมมนาไปสำรวจแนวเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อให้เห็นถึงสถานที่จริงอันจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

a2

 

       ส่วนการสัมมนาในวันที่สอง เป็นการร่วมอภิปรายเรื่อง “ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรา 100/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 : การดำเนินการทางวินัยกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติชี้มูลความผิดข้าราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการแล้ว” โดยในการอภิปรายได้มีการระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้เข้าใจเจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมาย  และร่วมกันกำหนดแนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป  ซึ่งจะทำให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

a3

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.