Skip to main content
x

 

เหตุแห่งทุกข์เกิดจาก "ก.พ."

 

เรื่องดำที่  6220002  เรื่องแดงที่  0013262
ผลคำวินิจฉัย ไม่รับไว้พิจารณา
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
          1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
          2. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

 

                   ความคับข้องใจที่จะก่อให้เกิดสิทธิในการร้องทุกข์ นั้น ต้องเป็นความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา เมื่อเหตุแห่งการร้องทุกข์เรื่องนี้เกิดจากการที่ ก.พ. พิจารณาว่าผู้ร้องทุกข์ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่สามารถเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญได้ ถือได้ว่าเป็นกรณีที่เหตุแห่งความคับข้องใจเกิดจาก ก.พ. มิได้เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด จึงไม่อาจร้องทุกข์ได้

 

ข้อเท็จจริง
                    ผู้ร้องทุกข์รับราชการตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติการประเมินผลงานของผู้ร้องทุกข์แล้ว เห็นว่าผู้ร้องทุกข์ไม่อยู่ในข่ายที่จะพิจารณานับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมารวมไว้ ผู้ร้องทุกข์จึงไม่สามารถเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง ได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังกล่าว ต่อมาปลัดกระทรวงคมนาคมจึงแจ้งผลการพิจารณาของ ก.พ. ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ แต่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าสามารถนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น มารวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำได้ จึงร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
 
คำวินิจฉัย
                   ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดว่าการร้องทุกข์ต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา ในเรื่องนี้ ผู้ร้องทุกข์มีความคับข้องใจอันเกิดจากการที่ ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของผู้ร้องทุกข์แล้วเห็นว่าผู้ร้องทุกข์ไม่อยู่ในข่ายที่จะพิจารณานับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมารวมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (นิติกรเชี่ยวชาญ) ได้ จึงถือได้ว่าเหตุแห่งทุกข์เกิดจาก ก.พ. ซึ่งไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ ดังนั้น ผู้ร้องทุกข์จึงมิใช่ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 7 ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.พ.ค. จึงมีคำวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์นี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายจากสารบบ

 

วันที่