Skip to main content
x

 

ประวัติการรับราชการไม่ได้พิจารณาจากอายุราชการหรือลำดับอาวุโส

 

เรื่องดำที่  6010097  เรื่องแดงที่ 0052262
ผลคำวินิจฉัย  ยกคำร้องทุกข์
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
          1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
          2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540

 

               การดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส นั้น องค์ประกอบในส่วนของประวัติการรับราชการต้องพิจารณาจากประวัติการดำรงตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมา ผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว เกียรติยศ ชื่อเสียง รวมทั้งประวัติทางวินัย มิใช่เป็นการพิจารณาประเมินบุคคลจากอายุราชการหรือลำดับอาวุโสเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่ผู้ร้องทุกข์มีความอาวุโสมากกว่า ก็ไม่ได้มีผลทำให้ผู้ร้องทุกข์ต้องได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
 
 

ข้อเท็จจริง

               เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับอาวุโส โดยประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ข้อ 1 ได้กำหนดองค์ประกอบและน้ำหนักคะแนนออกเป็น 6 หัวข้อย่อยประกอบด้วย (1) ความรู้ (2) ความสามารถ (3) ความประพฤติ (4) ประวัติการรับราชการ (5) คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ (6) ความคาดหวังเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ข้อ 2 เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยเรียงลำดับคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย ข้อ 3 การพิจารณาประเมินและคัดเลือกจะพิจารณาเทียบข้อมูลบุคคล เช่น คุณสมบัติ ผลงาน ประวัติการรับราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และความต้องการของตำแหน่ง โดยให้มีการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคนเพื่อประกอบการพิจารณาประเมิน ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย ผลการคัดเลือกปรากฏว่า ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือกและประเมินข้าราชการดังกล่าว โดยอ้างว่าผู้ร้องทุกข์มีอายุตัว อายุราชการ และความอาวุโสมากกว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จึงได้ยื่นร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.

 

คำวินิจฉัย

               ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 ในการดำเนินการ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีประกาศลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เรื่องเกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลมี 6 องค์ประกอบ และน้ำหนักคะแนนแต่ละองค์ประกอบทั้งหมดรวม 100 คะแนน โดยองค์ประกอบที่ 4 คือ ประวัติการรับราชการที่ผ่านมา มีน้ำหนักคะแนน 5 คะแนน ซึ่งผลการประเมินปรากฏว่าผู้ร้องทุกข์ได้ 4 คะแนน ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ 4.66 คะแนน แม้จะปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีอายุตัว และอายุราชการน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์ แต่เมื่อพิจารณาจากนิยามของเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในส่วนของประวัติการรับราชการตามเอกสารแนบท้าบของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 ได้กำหนดไว้ว่า ประวัติการดำรงตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมา ผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถมาแล้ว เกียรติยศ ชื่อเสียง รวมทั้งประวัติทางวินัย เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ สามารถใช้ดุลพินิจในการประเมินจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ ประกอบกับมาตรา 42 (3) การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญให้คำนึงถึงระบบคุณธรรม การเลื่อนตำแหน่งแก่ข้าราชการต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจึงมิใช่เป็นการพิจารณาประเมินบุคคลจากอายุราชการหรือลำดับอาวุโสเป็นสำคัญแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อการคัดเลือกและแต่งตั้งนายช่างไฟฟ้า ระดับอาวุโส ได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คำร้องทุกข์จึงไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์
 
วันที่