Skip to main content
x

 

ขอแสดงความยินดีกับเลขาธิการ ก.พ. คนใหม่ “หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล”

                            

                ในการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม นำโดยนายวชิร สงบพันธ์ ประธาน ก.พ.ค. ได้มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับหม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งตามกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนได้กำหนดให้เลขาธิการ ก.พ. เป็น เลขานุการของ ก.พ.ค. ด้วย  หลังจากนั้น คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ เพื่อพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือนต่อไป

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่