Skip to main content
x

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

 

      ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2562 นั้น  บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.


 

ประเภทเนื้อหา
วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.