Skip to main content
x

 

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ และหรือผลงาน

 
         ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ยื่นหลักฐานที่แสดงประสบการณ์และหรือผลงานที่บ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก นั้น
         บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้พิจารณาประเมินประสบการณ์และหรือผลงานของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน โดยรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

- ประกาศรายชื่อ

 
ประเภทเนื้อหา
วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.