Skip to main content
x

 

เหตุแห่งทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้บังคับบัญชา

 

เรื่องดำที่  6120041  เรื่องแดงที่  0035261
ผลคำวินิจฉัย ไม่รับไว้พิจารณา
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
     2. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
 
          ความคับข้องใจที่เป็นเหตุนำไปสู่การร้องทุกข์นั้น ต้องเป็นความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น การที่ผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์เนื่องจากมีความคับข้องใจอันเกิดจากการที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และจากการที่ ก.พ. มีมติเยียวยาข้าราชการที่ย้ายเปลี่ยนสายงานก่อนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ กรณีจึงถือได้ว่า เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากมติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. ซึ่งมิใช่เกิดจากผู้บังคับบัญชา เรื่องร้องทุกข์จึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.
 
ข้อเท็จจริง
          เดิมผู้ร้องทุกข์รับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน โรงพยาบาล ส. ได้รับเงินเดือน 30,900 บาท ต่อมา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ร้องทุกข์ได้เปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาล ส. โดยได้รับเงินเดือน 24,450 บาท (ได้รับเงินเดือนลดลง 6,450 บาท) ซึ่งเป็นเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับปฏิบัติการ ต่อมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท ต่างสายงาน หรือต่างระดับ และเงินเดือนที่ได้รับเดิมสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนเท่าเดิม และเมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ได้รับการเพิ่มเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภทตำแหน่ง โดยหลักเกณฑ์นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าหนังสือสำนักเลขาธิการดังกล่าวก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำด้านเงินเดือน เนื่องจากรุ่นน้องของตนที่เปลี่ยนสายงานหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้รับเงินเดือนมากกว่าตน ประกอบกับ ก.พ. เคยมีมติแจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006.1.1/1435 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการย้ายเปลี่ยนสายงาน เช่นเดียวกับผู้ร้องทุกข์ ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2551 จำนวน 12 ราย มาแล้ว จึงได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
 
คำวินิจฉัย
          ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดว่าการร้องทุกข์ต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา ในเรื่องนี้ ผู้ร้องทุกข์มีความคับข้องใจเนื่องจากหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งผู้ร้องทุกข์ยังมีความคับข้องใจจากการที่ ก.พ. เคยมีมติเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการย้ายเปลี่ยนสายงานก่อนวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒ ราย ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ น.ร. 1006.1.1/1435 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ร้องทุกข์เกิดความคับข้องใจเป็นผลมาจากหลักเกณฑ์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. ดังนั้น เมื่อเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากมติคณะรัฐมนตรีและมติ ก.พ. มิได้เกิดจากการกระทำของผู้บังคับบัญชาแต่อย่างใด เรื่องนี้จึงไม่เข้าลักษณะร้องทุกข์ตามนัยมาตรา 122 และไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ก.พ.ค. จึงมีคำวินิจฉัยไม่รับเรื่องร้องทุกข์นี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายจากสารบบ
 
วันที่