Skip to main content
x

 

เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่อาจร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ได้

 
เรื่องดำที่     6120074    เรื่องแดงที่    0052261
ผลคำวินิจฉัย    ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
          1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
          2.  กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
          3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
 
               ความคับข้องใจที่เป็นเหตุนำไปสู่การร้องทุกข์นั้น ต้องเป็นความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น การที่ผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์เนื่องจากมีความคับข้องใจอันเกิดจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีประกาศกำหนดเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงถือได้ว่า เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ มิได้เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา เรื่องร้องทุกข์จึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.พ.ค.

 

ข้อเท็จจริง

               ผู้ร้องทุกข์ได้ร้องทุกข์ว่าประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เรื่อง เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ไม่มีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เพื่อให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติได้สมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก และข้อ 6 ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้อำนาจหัวหน้าส่วนราชการเสนอรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติเข้ารับราชการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 1 - 2 รายชื่อ โดยไม่มีกระบวนการเปิดรับสมัคร เป็นการดำเนินการคัดเลือกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 22 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ หรือ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กรม ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว

 

คำวินิจฉัย

               ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ ได้ สำหรับเรื่องนี้เห็นได้ว่า ผู้ร้องทุกข์มีความคับข้องใจประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ที่ไม่กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และไม่มีการเปิดรับสมัคร ดังนั้น เหตุแห่งการร้องทุกข์จึงเกิดจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ออกประกาศดังกล่าว เหตุแห่งการร้องทุกข์มิได้เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา ผู้ร้องทุกข์จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงเป็นคำร้องทุกข์ที่ห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ 42 (1) (2) ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยไม่รับคำร้องทุกข์นี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายออกจากสารบบ

 

วันที่