Skip to main content
x

 

ปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้นแล้วย้ายคนอื่นมาแทน

 

เรื่องดำที่  5920082  เรื่องแดงที่  0031261
ผลคำวินิจฉัย  ยกคำร้องทุกข์
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
               1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
               2.  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
 
               เมื่อส่วนราชการได้มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  แล้วประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  แม้ผู้ร้องทุกข์จะเป็นผู้ครองตำแหน่งดังกล่าวอยู่ก่อนที่จะมีการคัดเลือก  แต่เมื่อผู้ร้องทุกข์ไม่ผ่านการคัดเลือก  การย้ายผู้ร้องทุกข์ไปดำรงตำแหน่งของผู้ได้รับคัดเลือกแล้วย้ายผู้ได้รับคัดเลือกมาแทนผู้ร้องทุกข์เพื่อให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกในช่วงการประเมินผลงาน  ถือได้ว่าเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันในส่วนราชการเดียวกันอันมีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  จึงเป็นการกระทำโดยชอบแล้วข้อเท็จจริง         

               สำนักงานปลัดกระทรวงมีตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ว่างอยู่ 3 ตำแหน่ง  สำนักงานปลัดกระทรวงจึงปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งโดยการยุบเลิกตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 136 กลุ่มบริหารเครือข่ายและการสื่อสาร  รวมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 122 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีผู้ร้องทุกข์ครองตำแหน่งเลขที่ดังกล่าวอยู่  แล้วกำหนดตำแหน่งใหม่ให้เป็นตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 122 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และทำการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ซึ่งในการคัดเลือก อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  รวมทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  หลังจากนั้นได้ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก  ซึ่งผู้ร้องทุกข์ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วย  ผลการพิจารณาคัดเลือกปรากฏว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับการคัดเลือกโดยได้รับคะแนนในอันดับที่ 5  หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงได้มีคำสั่งย้ายผู้ร้องทุกข์ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 104 แทนที่ผู้ได้รับคัดเลือก  และย้ายผู้ได้รับคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งแทนผู้ร้องทุกข์เพื่อเสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  ผู้ร้องทุกข์เห็นว่า การที่ปลัดกระทรวงมีคำสั่งย้ายผู้ร้องทุกข์ไปดำรงตำแหน่งแทนที่ผู้ได้รับคัดเลือกทันทีทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานเข้ารับการประเมิน โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ร้องทุกข์เตรียมตัวส่งมอบงาน เป็นการออกคำสั่งที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดในหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ. และไม่เป็นธรรม จึงได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
 

คำวินิจฉัย

               ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า  กระบวนการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 122 ในครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยถูกต้องแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  นอกจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงที่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว  และเมื่อพิจารณาการให้คะแนนของคณะกรรมการคัดเลือกก็เห็นได้ว่ากรรมการทุกคนให้คะแนนไปในแนวเดียวกันโดยเป็นไปในลักษณะให้ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเหนือกว่าผู้ร้องทุกข์ในทุกองค์ประกอบ  โดยไม่ปรากฏว่ามีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาที่ผิดปกติ มีอคติหรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด  ดังนั้น การดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว  และแม้ว่าผู้ร้องทุกข์จะเป็นผู้ครองตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในขณะที่มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ  แต่เมื่อภายหลังผลการคัดเลือกออกมาปรากฏว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ได้รับคัดเลือก  แล้วปลัดกระทรวงมีคำสั่งย้ายผู้ร้องทุกข์ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 104 ซึ่งเป็นตำแหน่งของผู้ได้รับคัดเลือกและย้ายผู้ได้รับคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งของผู้ร้องทุกข์  อันเป็นการย้ายสลับสับเปลี่ยนกัน  กรณีถือเป็นการย้ายผู้ร้องทุกข์ไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันในส่วนราชการเดียวกันโดยต่างกลุ่มงานเท่านั้น  มิได้เป็นการย้ายผู้ร้องทุกข์ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิมที่จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องทุกข์ก่อน  ประกอบกับการมีคำสั่งย้ายผู้ร้องทุกข์เนื่องจากมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 122 จึงได้ดำเนินการย้ายผู้ได้รับคัดเลือกมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก  ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าการย้ายดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อกลั่นแกล้งผู้ร้องทุกข์  ดังนั้น เมื่อได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้ว  ถือได้ว่าการย้ายผู้ร้องทุกข์ในกรณีนี้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและมีเหตุอันสมควรแล้ว  คำร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์จึงฟังไม่ขึ้น  วินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์
 
วันที่