Skip to main content
x

 

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

เรื่องดำที่  6020113  เรื่องแดงที่  0006261
ผลคำวินิจฉัย  ยกคำร้องทุกข์
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                   1. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
                   2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538
 
                   การกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ภายในและการกำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อของหลักเกณฑ์ให้เป็นอย่างไร เป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกที่จะพิจารณาอย่างไรก็ได้ เพียงแต่ต้องไม่ออกนอกกรอบหลักเกณฑ์ตามที่ ก.พ. กำหนด  เมื่อการใช้ดุลพินิจกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ และการให้คะแนนในแต่ละหลักเกณฑ์ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายหรือผิดหลักเกณฑ์ของ ก.พ.  การกำหนดหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกย่อมชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผลให้ประกาศผลการคัดเลือกชอบด้วยกฎหมายไปด้วย
 

ข้อเท็จจริง

                   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2560 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหาร ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายยุทธศาสตร์ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ว่า ต้องเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศมีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง กรณีมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่ครบ อาจนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เริ่มต้นจากระดับเดียวกันซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำได้ เอกสารแนบท้ายประกาศได้กำหนดไว้ว่า ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการและดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้วในตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าแล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดและต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีในขณะเดียวกันก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ที่สุดคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้นาง น. เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ซึ่งผู้ร้องทุกข์เห็นว่าการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งไม่ถูกต้อง เนื่องจากหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ และวิธีการคัดเลือกไม่เป็นธรรม และไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ได้เลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่แท้จริง จึงร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว
 

คำวินิจฉัย

                   ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณารายละเอียดจากองค์ประกอบต่าง ๆในหลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นรายองค์ประกอบแล้ว ทุกองค์ประกอบมีความชัดเจน ทั้งในแง่ความหมายและถ้อยคำที่แสดงอยู่แล้วรวมทั้งสามารถนำมาวัดประเมินข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับผู้สมัครได้อย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบความรู้ความสามารถที่เป็นคุณวุฒิที่วัดว่าถ้ามีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งได้คะแนนสูงกว่า ถ้าไม่ตรงก็ได้คะแนนน้อยกว่าหรือองค์ประกอบประสบการณ์ในการปฏิบัติงานก็กำหนดไว้ว่าผู้สมัครรายใดมีประสบการณ์เป็น ผอ.ส่วน/ผอ.กลุ่ม จะได้คะแนนสูงกว่าผู้สมัครที่ไม่เคยเป็น ผอ.ส่วน/ผอ.กลุ่ม โดยหากมีประสบการณ์เพียงหัวหน้างานก็ได้คะแนนต่ำลดหลั่นลงมา หรือองค์ประกอบผลการปฏิบัติงานดีเด่น 3 ปี ย้อนหลัง ก็ชัดเจนว่า นำเอาผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือน 3 ปี ย้อนหลังมาเป็นตัวชี้วัด ผู้สมัครรายใดมีผลการประเมินดีเด่นมากรอบก็ได้คะแนนมาก หรือองค์ประกอบในด้านประวัติการฝึกอบรมก็กำหนดไว้ชัดเจนว่า หากมีประวัติการได้รับการฝึกอบรมด้านบริหาร/หัวหน้างาน/ทักษะการบริหาร ได้ 1 คะแนน ได้รับการอบรมด้านมาตรฐานตามตำแหน่งด้านตรวจสอบภายใน ได้อีก 1 คะแนน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้อีก 1 คะแนน เป็นต้น การกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ภายในองค์ประกอบและการกำหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อของหลักเกณฑ์ให้เป็นอย่างไรเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะพิจารณาอย่างไรก็ได้ เพียงแต่ต้องไม่ออกนอกกรอบหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด เมื่อการใช้ดุลพินิจกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบและการให้คะแนนในแต่ละหลักเกณฑ์ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดหลักเกณฑ์ของ ก.พ. การกำหนดหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการฯ ย่อมชอบด้วยกฎหมาย ส่วนหลังจากมีหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณลักษณะของบุคคลแล้ว การนำหลักเกณฑ์ไปวิเคราะห์กับข้อเท็จจริงของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยเฉพาะตัวผู้ร้องทุกข์กับนาง น. นั้น เห็นว่า คณะกรรมการฯ ก็นำรายละเอียดข้อมูลของผู้ร้องทุกข์และของนาง น. มาวิเคราะห์กับหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา หลายองค์ประกอบที่ผู้ร้องทุกข์มีคุณสมบัติและงานที่เหนือกว่านาง น. ก็ได้คะแนนเหนือกว่านาง น. จริง ขณะเดียวกันบางองค์ประกอบที่ผู้ร้องทุกข์มีคุณสมบัติและงานที่วิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์แล้วด้อยกว่านาง น. คณะกรรมการฯ ก็จะให้คะแนนผู้ร้องทุกข์น้อยกว่านาง น. เช่นกัน จากผลการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการฯเป็นไปตามข้อเท็จจริง แม้นาง น. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในน้อยกว่าผู้ร้องทุกข์ แต่เมื่อมีการประเมินคุณลักษณะอื่นรวมเข้ามาด้วยแล้วปรากฏว่าผู้ร้องทุกข์ได้คะแนนน้อยกว่านาง น. เห็นว่าเป็นการประเมินที่ตรงไปตรงมา และไม่มีหลักฐานที่จะบ่งชี้ได้ว่าคณะกรรมการฯ จะมีอคติ หรือลำเอียง หรือได้รับคำสั่งบังคับชี้นำมาจากผู้ใด เพราะคณะกรรมการฯ มีอิสระในการให้คะแนนประเมิน และผลการประเมินเป็นการนำคะแนนของคณะกรรมการฯ แต่ละคนมาเฉลี่ย อีกทั้งการให้คะแนนประเมินและการคัดเลือกเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ และปลัดกระทรวงที่สามารถพิจารณาได้ตามอำนาจหน้าที่และความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนด ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริง พฤติการณ์ มูลเหตุจูงใจ หรือพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าคณะกรรมการฯ กลั่นแกล้งหรือมีความขัดแย้ง หรือเป็นคู่กรณีพิพาทกับผู้ร้องทุกข์ ยิ่งไปกว่านั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดโดยไม่มีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด ซึ่งทำให้อนุมานได้ว่าคณะกรรมการฯ เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ร้องทุกข์และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจึงย่อมสามารถให้คะแนนการประเมินได้ตรงต่อความเป็นจริงยิ่งกว่าบุคคลภายนอก  กรณีจึงถือได้ว่าการพิจารณาคัดเลือกถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 การที่ปลัดกระทรวงมีประกาศให้นาง น. เป็นผู้ได้รับคัดเลือก จึงชอบด้วยกฎหมาย คำร้องทุกข์ฟังไม่ขึ้น ก.พ.ค. จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์
 
วันที่