Skip to main content
x

 

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2562

 

        ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร ดังนี้

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่