Skip to main content
x

 

ขอแสดงความยินดีกับ กวฉ. คนใหม่

 

      ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 แต่งตั้งนายโกศล ขำศิริ และนายบัณฑิต เรืองศรี เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)  ก.พ.ค. จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับนายโกศล ขำศิริ และนายบัณฑิต เรืองศรี และขอนำเสนอประวัติของ กวฉ. คนใหม่ทั้งสองท่าน เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ

 

1
 
     นายโกศล ขำศิริ  เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2497 ปัจจุบันอายุ 65 ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต และการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  ในด้านการทำงาน ท่านเคยทำงานในตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งครู กรมสามัญศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงาน ป.ป.ป. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.  และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านไต่สวนและกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช.

 

2
 
     นายบัณฑิต เรืองศรี  เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2499 ปัจจุบันอายุ 63 ปี  จบการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  และสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง), พ.ม. และประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายมหาชน  ในด้านการทำงาน ท่านเคยทำงานในตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำแหน่งนิติกร 8ว. กลุ่มวินัยและอุทธรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
      ด้วยความรู้ความสามารถที่ปรากฏ  จึงเชื่อว่าท่านจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการพลเรือนต่อไป “ยินดีต้อนรับ”

 

2
 
3

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่