Skip to main content
x

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค.

 

         สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ค. ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. โดยการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดบรรยายให้ความรู้และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
         ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบันทึกสรุปสำนวน และการเขียนคำวินิจฉัย” โดยได้รับเกียรติจากนางชนิตา วรพงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ และให้คำแนะนำในเรื่องการเขียนบันทึกสรุปสำนวน และการเขียนคำวินิจฉัย รวมทั้งได้ร่วมอภิปรายและตอบข้อซักถามของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้

 

1

 

2
 
         ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นการศึกษาดูงาน ณ ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนในการออกบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง รวมทั้งรับทราบสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกล่าวและแนวทางแก้ไข เช่น กรณีการสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนปลอม เป็นต้น  ในการนี้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้รับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของฝ่ายทะเบียนและบัตร  เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยสำนวนอุทธรณ์ที่มีลักษณะการกระทำผิดในเรื่องดังกล่าวต่อไป

 

4

 

5

 

3
 
         การจัดอบรมและศึกษาดูงานในครั้งนี้มีผลเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ปรับใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ก.พ.ค. ต่อไป
 
ประเภทเนื้อหา
วันที่