Skip to main content
x

 

 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

เรื่องดำที่ 5720082  เรื่องแดงที่ 0071259
ผลคำวินิจฉัย  ฟังไม่ขึ้น
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
                  2. กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
                  3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
ข้อเท็จจริง
                  ผู้ร้องทุกข์รับราชการตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ในเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งเลื่อนนาย ง. ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีความชอบธรรม มีการประวิงเวลาเพื่อรอบุคคลบางคนให้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วจึงเปิดรับสมัคร  และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ในช่วงบ่าย คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ผู้เข้าสอบทั้ง 14 คน ซึ่งรวมทั้งผู้ร้องทุกข์ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ต่อมาได้มีหนังสือแจ้งให้ไปสอบคัดเลือกใหม่โดยวิธีสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มีนาคม 2557  ในหนังสือดังกล่าวอ้างว่าเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 มีกรรมการป่วยกะทันหันทำให้องค์ประชุมไม่ครบ เป็นการอ้างเพื่อให้พ้นผิดเท่านั้น  เนื่องจากในวันดังกล่าวไม่มีกรรมการคนใดป่วย ไม่มีการส่งคำสั่งที่แต่งตั้งไปให้กรรมการที่เป็นผู้แทน อ.ก.พ. ไม่มีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 25 มีนาคม 2557  นอกจากนี้ยังไม่มีประกาศผลสอบให้ผู้เข้าสอบทราบ และข้ามขั้นตอนไปออกคำสั่งเลื่อนข้าราชการโดยไม่แจ้งผลสอบให้ผู้เข้าสอบทราบก่อน  รวมทั้งกล่าวอ้างว่า การรายงานกระบวนการก่อนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่ง เชื่อได้ว่าไม่รายงานกระบวนการตามขั้นตอนและยึดหลักความเป็นธรรม ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการสอบข้อเขียนและการออกข้อสอบไม่เป็นธรรมกับผู้เข้าสอบ เนื่องด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดำเนินการออกข้อสอบกับเลขานุการ ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้ว่าเป็นความลับจริงหรือไม่ และแม้ว่าเรื่องนี้จะมีการเปิดรับสมัครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่การประกาศวันสอบและเลื่อนวันเวลาสอบดำเนินการโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งไม่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว
คำวินิจฉัย
                 ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ตำแหน่งที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ นั้น  จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่ง อ.ก.พ. จังหวัด ที่ 2779/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540  ต่อจากนั้นในวันที่ 7 มกราคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  หากมีข้าราชการรายใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้รวบรวมใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับส่งถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 28 มกราคม 2557  ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 3 ราย คือ นาย ง. นาย จ. และผู้ร้องทุกข์  โดยผู้สมัครทั้งสามรายได้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น.  จากนั้นเวลา 09.30 น. จึงสอบข้อเขียนแบบอัตนัยจำนวน 8 ข้อ  ต่อมาในวันที่ 19 มีนาคม 2557 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่เข้าสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ไปเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น.  นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีคำสั่ง อ.ก.พ. จังหวัด ที่ 1479/2557 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 ให้ยกเลิกคำสั่ง อ.ก.พ. จังหวัด ที่ 2779/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นชุดใหม่  ซึ่งต่อมาในวันที่ 25 มีนาคม 2557 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ตามคำสั่งดังกล่าวได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ตำแหน่งที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 4 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  1. คุณสมบัติส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 20 คะแนน  2. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัยจำนวน 8 ข้อและสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557  3. สอบสัมภาษณ์คะแนนเต็ม 40 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน  โดยปรากฏว่า นาย ง. ได้คะแนนคุณสมบัติส่วนบุคคล 19.50 คะแนน คะแนนสอบข้อเขียน 33 คะแนน และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 36.16 คะแนน รวม 88.66 คะแนน  นาย จ. ได้คะแนนคุณสมบัติส่วนบุคคล 19 คะแนน คะแนนสอบข้อเขียน 32 คะแนน และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 35 คะแนน รวม 88 คะแนน  ส่วนผู้ร้องทุกข์ได้คะแนนคุณสมบัติส่วนบุคคล 20 คะแนน คะแนนสอบข้อเขียน 30 คะแนน และคะแนนสอบสัมภาษณ์ 34 คะแนน รวม 84 คะแนน  หลังจากนั้นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจึงได้รายงานผลการคัดเลือกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณามีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป พร้อมทั้งแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ไปเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ซึ่งในรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้สรุปผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) โดยเรียงตามลำดับคะแนนรวมของผู้เข้าสอบคัดเลือกจากคะแนนมากไปคะแนนน้อย และให้ความเห็นว่า นาย ง. เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม  และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณารายงานผลการคัดเลือกดังกล่าวแล้วได้มีคำสั่งเลื่อนนาย ง. ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)  
               จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่เห็นได้ว่า การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ตำแหน่งที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540  อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอันแสดงให้เห็นได้ว่าการคัดเลือกดังกล่าวไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ครั้งนี้จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่ ก.พ. กำหนดและเป็นธรรมแล้ว  กรณีที่ผู้ร้องทุกข์กล่าวอ้างว่า กระบวนการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวดำเนินการโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและไม่เป็นธรรมจึงฟังไม่ขึ้น  ด้วยเหตุผลดังพิจารณามาแล้วข้างต้น  การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งเลื่อนนาย ง. ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)  จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยยกคำร้องทุกข์

 

วันที่