Skip to main content
x

       

อ.ก.พ. สามัญ หรือ ก.พ. พิจารณาเพิ่มโทษต้องให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน หรือไม่

 
       เรื่องของ อ.ก.พ.สามัญที่มีมติเพิ่มโทษหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งจากงดโทษเป็นลงโทษนั้น มีแง่คิดและมุมมองที่หลากหลาย  โดย “ก.พ.ค. ขอบอก” เคยบอกกล่าวเกี่ยวกับกรณีนี้ไปแล้วในมุมมองคำตอบที่ว่า หาก อ.ก.พ.สามัญมีมติดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการทางวินัยซ้ำ หรือลงโทษซ้ำ 2 ครั้ง แต่อย่างใด สำหรับวันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” จะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับการเพิ่มโทษของ อ.ก.พ.สามัญ ในมุมมองที่มีผู้อุทธรณ์ว่าไม่ได้ให้โอกาสตนได้ทราบข้อเท็จจริง หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ทำให้การพิจารณาของ อ.ก.พ. สามัญ นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีนี้เป็นเรื่องของข้าราชการรายหนึ่งได้อุทธรณ์คำสั่งที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเพิ่มโทษตนจากภาคทัณฑ์เป็นตัดเงินเดือน ในอัตราร้อยละ 4 เป็นเวลา 2 เดือน โดยอุทธรณ์ว่าการเพิ่มโทษเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญอันกระทบสิทธิตนอย่างร้ายแรง ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวง ไม่ได้ให้โอกาสตนได้ทราบข้อเท็จจริง หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง จึงไม่ชอบ ตามมาตรา 30 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
         เรื่องนี้ ก.พ.ค. พิจารณาแล้ว เห็นว่า การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยของจังหวัด กรม หรือกระทรวง แล้วแต่กรณี ว่าได้ดำเนินการทางวินัยถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ และการลงโทษทางวินัยเหมาะสมกับการกระทำผิดหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนการดำเนินการทางวินัย มิได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงอื่นเพิ่มเติมอีกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเท็จจริงในสำนวนการดำเนินการทางวินัยหรือรับฟังข้อเท็จจริงหรือยกข้อเท็จจริงใดขึ้นใหม่ แต่อย่างใด ดังนั้น ในชั้นการพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง จึงไม่จำต้องให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริง หรือให้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานใดๆ อีก ประกอบกับในชั้นของการดำเนินการทางวินัย  ต้นสังกัดก็ได้ให้โอกาสผู้อุทธรณ์ได้ทราบข้อเท็จจริง และผู้อุทธรณ์ก็ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว การดำเนินการทางวินัยจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
        ดังนั้น อ.ก.พ.สามัญ หรือแม้แต่ ก.พ. ก็สามารถพิจารณามีมติเพิ่มโทษ หรือลงโทษได้  หากเห็นว่าการลงโทษ หรือ การงดโทษที่ผ่านมาไม่เหมาะสมกับกรณีความผิด โดยไม่จำต้องให้โอกาสผู้อุทธรณ์ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใด นะ..ขอบอก...

 

(ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์ "ก.พ.ค. ขอบอก" ฉบับวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560)

 

วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.