Skip to main content
x

                     

การตรวจสอบการดำเนินการทางวินัย        

 

                             วันนี้ “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอเสนอข้อคิดและชี้แจงข้อสงสัยที่เพื่อนข้าราชการหลายท่านยังคงมีความสงสัยและกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ว่า  การที่ท่านได้กระทำความผิดวินัยและผู้บังคับบัญชาได้ลงโทษ หรือ งดโทษไปแล้ว  ต่อมา อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. ได้มีมติเพิ่มโทษ หรือ เปลี่ยนแปลงคำสั่งจากงดโทษเป็นลงโทษนั้น กลายเป็นท่านถูกดำเนินการทางวินัยซ้ำ หรือถูกลงโทษซ้ำ 2 ครั้ง หรือไม่
                             “ก.พ.ค. ขอบอก” ขอชี้แจงว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดหลักการไว้ในมาตรา 103  เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยที่จะต้องรายงานการสั่งลงโทษตามกฎหมายนี้ หรือ ลงทัณฑ์ตามกฎหมายอื่น การสั่งยุติเรื่อง หรือ งดโทษ ไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวอีกชั้นหนึ่งจากองค์กรตรวจสอบที่เหนือขึ้นไป  ซึ่งกรณีนี้ หาก อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบดังกล่าว ตามกฎหมายเห็นว่าการดำเนินการทางวินัยนั้นไม่ถูกต้อง หรือ ไม่เหมาะสม แล้วมีมติเป็นประการใด ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  โดยหากมติดังกล่าวเป็นการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือ ยกโทษ ผู้บังคับบัญชาก็ต้องยกเลิกคำสั่งเดิมและมีคำสั่งใหม่ให้เป็นไปตามมตินั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้น เป็นไปตามมาตรา 105 ประกอบหมวด 7 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
                             จะเห็นได้ว่ากฎหมายกำหนดให้มีการตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยโดยองค์กรตรวจสอบที่เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติขององค์กรดังกล่าวด้วย โดยการเปลี่ยนแปลงคำสั่งข้างต้นผู้บังคับบัญชาจะต้องยกเลิกคำสั่งเดิมและมีคำสั่งใหม่ให้เป็นไปตามมตินั้นเช่นกัน ดังนั้น การดำเนินการตรวจสอบขององค์กรตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เป็นไปตามมตินั้นล้วนเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น การดำเนินการนี้ จึงไม่ใช่เป็นการดำเนินการซ้ำ หรือลงโทษซ้ำอย่างที่มีความเข้าใจผิดกันอยู่แต่อย่างใด
                             หวังว่าหากข้าราชการรายใดถูก อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. เพิ่มโทษ หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งจากงดโทษเป็นลงโทษจะมีความเข้าใจที่ถูกแล้วว่าตนเองไม่ได้ถูกดำเนินการซ้ำหรือลงโทษซ้ำในกรณีเดียวกันแต่อย่างใด นะ..ขอบอก...
 
(ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์ "ก.พ.ค. ขอบอก" ฉบับวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560)

 

วันที่
The website encountered an unexpected error. Please try again later.