Skip to main content
x

คำร้องทุกข์และวิธีการยื่นคำร้องทุกข์

1. คำร้องทุกข์    
    1.1  คำร้องทุกข์ให้ทำเป็นหนังสือ โดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้           
              (1)  ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด และที่อยู่สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์  
              (2)  การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์              
              (3)  ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์
              (4)  คำขอของผู้ร้องทุกข์
              (5)  ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทน
    1.2  ในการยื่นคำร้องทุกข์ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมคำร้องทุกข์ กรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย 
    1.3  ให้ผู้ร้องทุกข์ทำสำเนาคำร้องทุกข์และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด แนบพร้อมคำร้องทุกข์ด้วย  
    1.4  กรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทน หรือกรณีที่มีการแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดำเนินการแทนในขั้นตอนใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้งด้วย
2. การยื่นคำร้องทุกข์    
    -  การยื่นคำร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
       การยื่นคำร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. กระทำได้ 2 วิธี คือ
           (1)  ยื่นคำร้องทุกข์ด้วยตนเองที่สำนักงาน ก.พ. อาคาร 1 เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 กรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์เป็นวันยื่นคำร้องทุกข์     
           (2)  ยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำนักงาน ก.พ. ที่อยู่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 กรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่นคำร้องทุกข์
     -  การยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป          
        การยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป กระทำได้ 2 วิธี คือ          
           (1)  ยื่นคำร้องทุกข์ด้วยตนเองต่อพนักงานผู้รับคำร้องทุกข์ หรือยื่นคำร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์    
           (2)  ยื่นคำร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่นคำร้องทุกข์
     -  ระยะเวลายื่นคำร้องทุกข์
        ผู้ร้องทุกข์ต้องทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
รายการเอกสารประกอบการยื่นร้องทุกข์
     1.  หนังสือร้องทุกข์  จำนวน 1 ชุด
     2.  สำเนาหนังสือร้องทุกข์  จำนวน 1 ชุด
     3.  สำเนาเอกสารที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
     4.  สำเนาหลักฐานการรับทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด
     5.  สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  จำนวน 2 ชุด

 

File : คำร้องทุกข์และวิธีการยื่นคำร้องทุกข์ (PDF)