Skip to main content
x
 

สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 

                เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น  สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขึ้น  โดยการประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของส่วนราชการต่าง ๆ ประมาณ 200 คน เพื่อนำมาประกอบการแก้ไขปรับปรุง กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  รวมถึงร่างระเบียบ ก.พ.ค. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม พ.ศ. ...  โดยนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดการประชุม  และร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม  นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์ และนางจารุวรรณ คุณธรณ์ นิติกรเชี่ยวชาญ เป็นผู้บรรยายและดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.พ.ค. และร่างระเบียบดังกล่าว  
               การประชุมครั้งนี้มีที่มาจากการที่สำนักงาน ก.พ. โดยสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุกาของ ก.พ.ค. เห็นว่า การดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. ในขณะนี้ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ล่าช้าอยู่  ซึ่งการดำเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหาหนึ่งที่สมควรพิจารณาปรับแก้  ดังนั้น เพื่อให้การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญบรรลุผลสมดังเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมจึงได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และจัดทำระเบียบ ก.พ.ค. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม พ.ศ. ... และได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อกำหนดกรอบในการแก้ไข ปรับปรุง อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ ที่แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางอันเป็นประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุง กฎและระเบียบเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 

 

1
 
2
 
3

 

4

 

5

 

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่