Skip to main content
x
 

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) คนใหม่

 

                 ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค.  เรื่อง แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  แต่งตั้งนางสาวจิตเรขา ช่างตีเหล็ก และนายสุวิชัย รักษ์รตนากร เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  ก.พ.ค. จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิตเรขา ช่างตีเหล็ก และนายสุวิชัย รักษ์รตนากร  และขอนำเสนอประวัติของ กวฉ. คนใหม่ทั้งสองท่าน เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ

 

ท่านจิตเรขา

 

                  นางสาวจิตเรขา ช่างตีเหล็ก  เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๙  ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ระดับปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ทางการจัดการสังคม) ในด้านการทำงาน ท่านเคยทำงานในตำแหน่งที่สำคัญ  ได้แก่  ตำแหน่งนิติกร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม  สำนักงาน ก.พ.

 

ท่านสุวิชัย
 
                  นายสุวิชัย รักษ์รตนากร  เกิดเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๑๖  ปัจจุบันอายุ ๔๔ ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  และนิติศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ระดับปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายมหาชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในด้านการทำงาน  ท่านเคยทำงานในตำแหน่งที่สำคัญ  ได้แก่  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวินัย  สำนักเลขาธิการ  สำนักงาน ป.ป.ส. และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและนิติการทั่วไป กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส.
 
                  ด้วยความรู้ความสามารถที่ปรากฏ  จึงเชื่อว่าท่านจะมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการพลเรือนต่อไป “ยินดีต้อนรับ”
 
การประชุม

 

ประกาศแต่งตั้ง

 

 

 

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่