Skip to main content
x
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม

                 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี  โดยมีร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม  นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์ นิติกรเชี่ยวชาญ  และนางจารุวรรณ คุณธรณ์ นิติกรเชี่ยวชาญ  เป็นผู้บรรยายและดำเนินกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
                โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมผู้รับผิดชอบงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้รับความรู้ความเข้าใจ และรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังกล่าว  ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการและงานของ ก.พ.ค. ให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป  นอกจากนี้ ยังจะได้ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและผลงานของ ก.พ.ค. อีกด้วย

 

ภาพที่ 1

 

 

ภาพที่ 2
ประเภทเนื้อหา
วันที่