Skip to main content
x
 

สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจ ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ครั้งที่ 3

 

                  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 3210 ชั้น 2 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี  สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค.) ได้จัดอบรมในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ โดยวิทยากรจากสำนักทัณฑปฏิบัติ สำนักทัณฑวิทยา กองสังคมสงเคราะห์ และกลุ่มวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม  ซึ่งการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้และตอบคำถามประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการทางทัณฑปฏิบัติแก่ผู้ต้องโทษ การลดวันต้องโทษจำคุก การเลื่อนและการลดชั้นผู้ต้องขัง การพักการลงโทษ การขอพระราชทานอภัยโทษ การดูแลเด็กในความดูแลของผู้ต้องขังที่ติดเข้ามาในเรือนจำ ระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ และการดำเนินการทางวินัยของกรมราชทัณฑ์  การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม จำนวน 55 คน 
                  สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมขอขอบพระคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทำให้การอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมทั้ง 3 ครั้งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

 

3

3

4

6

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่